HANDLER DOG CITY STATE CELL or HOME
Jonathan Hummel Bo Utah mailto:jhummel09@gmail.com
Pam Williams Maggie Cedar City Utah
Darlene Judd Seika Kanab Utah pietowngirl@gmail.com (435) 899-9335 txt
Darlene Judd Ella Kanab Utah pietowngirl@gmail.com (435) 899-9335 txt
Nancy Norcross Ember Park City Utah nnskisox@gmail.com (435) 640-3326 txt
Jan Holley Smoke Provo Utah holleyjj@gmail.com (801) 372-3508 txt (801) 226-2555
Dee Dillman Rhum Salt Lake City Utah searchdog25@gmail.com
Dee Dillman Coke Salt Lake City Utah searchdog25@gmail.com
Marie Ginman Booze Salt Lake City Utah marie.goodkarma@gmail.com (801) 860-4425 (801) 860-4425
Marie Ginman Batman Salt Lake City Utah marie.goodkarma@gmail.com (801) 860-4425 (801) 860-4425
Kelli Oborn Maverick Salt Lake City Utah Kellidoborn@gmail.com (801) 518-2277
Mike Seely Josie Salt Lake City Utah Seely.m@gmail.com
Mike Seely Hetty Salt Lake City Utah Seely.m@gmail.com
Laura Seymour Delilah Salt Lake City Utah lauramseymour@gmail.com (541) 743-3277
Mike Thomas Taz St George Utah mike@jdmlt.com (435) 632-5658 txt
Mark Kent Gunner St. George Utah mkent7117@msn.com (435) 773-2755 txt (435) 656-4442
Cori Whitney Delta St. George Utah ckwhitney1@gmail.com (435) 817-0509 txt